Tháng Bảy 6, 2021

Chuyển đổi số trong cứu hộ cứu nạn bằng mô phỏng 3D và thực tế ảo VR

Chuyển đổi số cho cứu hộ cứu nạn là việc hoàn thiện chuyển đổi công nghệ, sao cho việc tiến thẳng lên cuộc cmcn4.0 từ việc đào tạo, huấn luyện, cứu hộ và quản lý vận hành đồng nhất, hiệu quả thiết thực, tiết kiệm